Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Commissies

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Het voorbereidende werk voor heel wat dossiers gebeurt in de commissies van de gemeenteraad. Daar krijgen de gemeenteraadsleden uitleg over de dossiers en kunnen ze technische vragen stellen. De Izegemse gemeenteraad telt drie vaste adviescommissies en twee bijzondere commissies.
 • De vaste adviescommissie voor FinanciŽn is bevoegd voor de bespreking en het onderzoek van de stadsbegroting en wijzigingen, van de stadsrekening en van de stedelijke belastingsreglementen. Deze commissie is ook bevoegd voor de financiŽle dossiers van de ondergeschikte besturen (gemeentebedrijven, gemeentelijke vzw's...).
 • De vaste adviescommissie voor Openbare Werken en Mobiliteit is bevoegd voor de bespreking en het onderzoek van de aangelegenheden die aan de gemeenteraad zullen of kunnen worden voorgelegd in verband met openbare werken en mobiliteit.
 • De vaste adviescommissie voor Sociale Zaken en OCMW is bevoegd voor de bespreking en het onderzoek van de aangelegenheden die aan de gemeenteraad zullen of kunnen worden voorgelegd in verband met het stedelijk welzijnsbeleid en het welzijnsbeleid van het OCMW.
 • De bijzondere Deontologische commissie is bevoegd voor de bespreking en het onderzoek van de aangelegenheden die betrekking hebben op mogelijke inbreuken op de deontologische code van de gemeenteraadsleden en de leden van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 • De bijzondere adviescommissie voor Evaluatie van de Decretale Graden is bevoegd voor de evaluatie van de stadssecretaris en de financieel beheerder. 
 • Daarnaast is er ook een gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe is lid van de vaste adviescommissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en van de bijzondere Deontologische commissie. Hij is ook vertegenwoordiger van de N-VA in de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Data en agenda van de commissies 

 • Commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit: / 
 • Commissie voor FinanciŽn: /
 • Commissie voor Sociale Zaken en OCMW: /
 • Bijzondere Deontologische commissie: /
 • Bijzondere adviescommissie voor Evaluatie van de Decretale Graden: /
 • Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: /

De vergaderingen van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit, van de commissie voor FinanciŽn en van de commissie voor Sociale Zaken en OCMW zijn openbaar en beginnen in principe altijd om 19u.00. De agenda en het verslag van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de stad Izegem: www.izegem.be.