Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad zomert nog na

De Weekbode

29 augustus 2008

Met uitzondering van het agendapunt over de wijziging van het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad werden de overige twintig punten op een drafje algemeen goedgekeurd. Was het de voorbije editie van Izegem Zomert die de vakantiesfeer nog wat liet voortduren?

Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Marino Keulen vernietigde de wijziging van het huishoudelijke reglement, gestemd in de zitting van 7 april omwille van artikel 14. Dat stelde dat bij het niet bereiken van het quorum de raad niet kan plaatsvinden en er dan ook geen presentiegelden worden uitbetaald. De minister is het daarmee niet eens en interpreteert het gemeentedecreet dusdanig dat er altijd presentiegelden moeten worden uitbetaald, geldige vergadering of niet. De gewraakte passage werd geschrapt in het nieuwe ontwerp, samen met een kleine tekstwijziging en werd opnieuw ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Fractieleider Kurt Himpe (N-VA) was heel blij dat de minister zijn partij gelijk gaf, maar diende namens zijn partij een hele reeks amendementen in, onder meer over de beperking voor het stellen van schriftelijke vragen en het afschaffen van het bureau van de gemeenteraad.

Fractieleider Peter Defreyne (CD&V) feliciteerde zijn collega uit de oppositie met het ultrasnelle besluit van de Vlaamse regering. “Ik heb nog nooit geweten dat een brief van 4 juli al vier dagen later door de ambtenaar aan de minister werd voorgelegd voor ondertekening. Dat moet een unicum zijn. Maar het is enkel artikel 14 waar hij niet mee eens is. Met andere woorden: de wijziging van het huishoudelijke reglement kan met die ene aanpassing opnieuw worden goedgekeurd.”

Informatisering

Raadslid Geert Bourgeois (N-VA) vond het niet kunnen dat in de 21ste eeuw de aankondiging van een gemeenteraadszitting pas op vrijdag vóór de raadszitting op de webstek van de stad te consulteren is. “Ik wil er ook voor pleiten dat alle dossiers die op de zitting komen al digitaal aangeboden worden aan de raadsleden. Nu gebeurt dit maar half.”

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) was het daarmee eens en zei te zullen aandringen bij de ambtenaren om een verdere informatisering van de agendapunten van de gemeenteraadszitting.

Voorzitter Herman Jonckheere liet de raadsleden eerst over de acht amendementen stemmen en vroeg dan de goedkeuring voor het nieuwe reglement. De meerderheid zei nee, N-VA en Vlaams Belang stemden in, Open VLD onthield zich en de gemeenteraadsvoorzitter stemde ook positief over de amendementen. Het nieuwe huishoudelijke reglement werd daarna meerderheid tegen oppositie aangenomen.

De Leest

Punt twee was de aktename van het tijdelijke politiereglement naar aanleiding van Izegem Zomert op 22, 23 en 24 augustus. Raadslid Trui Tytgat (N-VA) nam de gelegenheid te baat om de organisatoren en de vrijwillige medewerkers van Izegem Zomert en de kwarttriatlon van 15 augustus te feliciteren met het prachtige resultaat.

De stad schrijft ook een overheidsopdracht uit voor de levering van dranken aan het gemeenschaps- en dienstencentrum De Leest, dat in oprichting is. Omwille van de nabijheid van zaal ISO werd geopteerd om de levering aan deze zaal ook mee te nemen in de prijsvraag. Los daarvan werd ook het JOC in de prijsvraag voorzien. Aan de potentiële inschrijvers zal gevraagd worden hoeveel zij wensen te investeren qua inrichting, in ruil voor het alleenrecht van levering.

OCMW-perikelen

Er zal een ontwerper worden aangesteld voor de herstelling van de Hondstraat. In samenwerking met Infrax zal die volledig vernieuwd worden. De stedelijke uitleendienst mag voor 10.000 euro audiovisueel materiaal bijkopen. Het gaat ondermeer over beamers, microfoons en draagbare geluidsinstallaties.

In de interpellatie van Kurt Himpe (N-VA) aan schepen Joris Claeys over het regionale bedrijventerrein kregen we niet veel nieuws te horen. “Ik verwacht de afbakeningsbeslissing van de Vlaamse regering uiterlijk eind november, daarna kan de ontwikkeling van de handelszones worden opgestart. Dan duurt het nog twee tot drie jaar eer die verkocht kunnen worden.”

In het vragenkwartiertje interpelleerde fractieleider Stefaan Sintobin (VB) OCMW-voorzitter Thierry De Guffroy over de toestand in de OCMW-raad. De schepen gaf een eerlijk antwoord. “We maakten na de vorige discussie een goede afspraak en ik heb mij daaraan gehouden. Ik betreur dat mijn collega-raadslid niet meer naar de zittingen komt. Ik probeer hem met mailberichten op andere gedachten te brengen.”

(Luc De Backere)