Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Grup Emelgem-Centrum en grup Abele voorlopig vastgesteld

De Weekbode

10 maart 2006

Twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (grups) werden toegelicht: Emelgem Centrum en Roeselaarsestraat-West. Bij dit laatste grup was iedereen erover eens dat de - door het gewest - geplande rotonde niet ten koste mag gaan van café Abele, in de volksmond "Mietjes".

Door de afwezigheid van schepen van Ruimtelijke Ordening Thierry De Guffroy was het collega Dirk Van Walleghem die de grups mocht toelichten. Het grup dat het Emelgemse centrum omvat is begrensd door in het zuiden het kanaal Roeselare-Leie, in het oosten het Emelgemsesplein  - Stijn Streuvelsstraat en Haaipanderstraat, in het westen de Guido Gezellestraat en in het noorden de bebouwing langs de Baronstraat. "Het grup streeft naar drie doelen", deed schepen Van Walleghem uit de doeken. "We streven ten eerste naar een hogere woondichtheid. Omdat we moeten komen aan een gemiddelde van 25 wooneenheden per hectare wordt voorgesteld om in de Prinsessestraat drie bouwlagen en een bouwlaag onder het dak toe te laten. Verder worden ook nog onbebouwde percelen aangesneden. In Emelgem willen we ook streven naar een verwevenheid van wonen met typische centrumfuncties. We willen ook het openbaar domein zo aantrekkelijk mogelijk maken."

Sociale woningen

Bedrijven zoals Metro en Driegelinck mogen blijven bestaan, maar met een uitdovend karakter. Bedoeling is dat er op termijn woongelegenheden komen.

Ook de landbouwgrond ten noorden van de Baronstraat wordt aangesneden. Kurt Himpe wilde in dat verband wel eens weten hoe de ontsluiting zal gebeuren. "De Reigerstraat is daar absoluut niet geschikt voor en ook de Haaipanderstraat biedt weinig mogelijkheden." Schepen Van Walleghem repliceerde dat normaal het verkeer via de Haaipanderstraat naar de Baronstraat zou geleid worden.

Kurt Himpe vroeg zich ook af waarom het sportcentrum en belendede woonwijk niet in het grup was opgenomen.

Filip Lombaert noemde de sociale woonplannen slechts "sociale schaamlapjes" en ook Christophe Spriet vond het wel eens tijd voor weer eens een "echte" sociale woonverkaveling. "Dat is de laatste tien jaar niet meer gebeurd." Daarin werd hij echter tegengesproken door het schepencollege met de melding dat er nu zelfs sociale nieuwbouwwoningen te koop zijn aan 't Blauw Kapelleke in Izegem.

"Raak niet aan Mietjes"

Het grup Roeselaarsestraat-West is omgrensd door in het noorden de spoorlijn Kortrijk-Roeselare, in het zuiden de Oekensestraat en de Roeselaarsestraat tot aan het kruispunt met de Stuivenbergstraat en in het oosten de gewestplangrens tussen woon- en ambachtelijke zone. "Op termijn plant de firma Boucherie om volledig naar de Ambachtenstraat verhuizen. De zone van de oude firma Boucherie willen we toch als bedrijventerrein behouden. We willen ook jonge starters daar aanmoedigen."

Het gewest - dat al de eerste twee delen van de centrale doortocht vernieuwd heeft - heeft ook verder richting Roeselare plannen. Zo is er - op de weliswaar voorlopige plannen - sprake van een rotonde op het kruispunt van de Oekense-, Abele- en Roeselaarsestraat. "In het ontwerp is café Abele ingetekend op de zone waar het rondpunt moet komen. Maar de plannen van AWV (Administratie Wegen en Verkeer) zijn hier niet helemaal duidelijk. Het zou jammer zijn dat een monument van een café moet wijken voor een rotonde."

Ook bij de meerderheid kon men zich met die gedachtengang verzoenen, maar bevestigde dat de plannen van het gewest daar nog niet concreet zijn. 

(Wouter Vander Stricht)