Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Herziening ruimtelijk stuctuurplan: N-VA plaatst vraagtekens bij ontwerp

4 september 2012

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 september vroeg het stadsbestuur de goedkeuring voor het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan.

“Dat in de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de herinrichting van de stationsomgeving en het mobiliteitsplan een belangrijke leidraad zouden worden is voor niemand een verrassing. Maar voor de N-VA – fractie is dit wel essentieel: de herinrichting van de stationsomgeving kan enkel en alleen als de overweg ter hoogte van de Century openblijft, als er een oplossing gevonden wordt voor de aansluitingen ter hoogte van de Prins Albertlaan en de Dirk Martenslaan en als de rijrichtingen en de verkeerscirculatie in de stad herbekeken wordt”, stelde N-VA – fractieleider Kurt Himpe.

N-VA vraagt opmaak beeldkwaliteitsplan

 “Onze fractie vraagt om een beeldkwaliteitsplan voor onze stad uit te werken: hoe straten en pleinen inrichten, hoe zorgen dat zoveel als mogelijk gezorgd wordt dat woningen en bedrijfsgebouwen geïntegreerd worden in het landschap, maar bijvoorbeeld ook waar we appartementsbouw in de stad toelaten. We stellen voor om in het ruimtelijk structuurplan hiernaar te verwijzen. Een beeldkwaliteitsplan heeft geen juridisch statuut, maar door het te situeren in de planningscontext van het structuurplan kan de beleidscontinuïteit aangegeven worden. Een beeldkwaliteitsplan is een geschikt planningsinstrument tussen het ruimtelijk structuurplan en nieuwe projecten omdat in een vroeg stadium de gewenste ruimtelijke kwaliteit kan vastgelegd worden. Een beeldkwaliteitsplan kan ook geraadpleegd worden bij de beoordeling van stedenbouwkundige, bouw- en verkavelingsaanvragen”, aldus Kurt Himpe.

Handelscentrum heeft nood aan trekker

“Een tweede belangrijke opmerking die onze fractie naar voren wil schuiven, is de aandacht die moet besteed worden aan de grootschalige kleinhandel. In het ontwerp tot gedeeltelijke herziening wordt gesteld dat de grootschalige kleinhandel langs de N36 moet gesitueerd worden, weliswaar grootschalige kleinhandel die niet concurrentieel is met de kleinhandel in het centrum. In de studies over de Izegemse handel wordt duidelijk gesteld dat er nood is aan een trekker in het centrum. Onze fractie wil dat die mogelijkheid open blijft zodat kan ingespeeld worden op opportuniteiten, zowel qua aanbod als wat de ruimte betreft. Er mogen dus niet alleen grote trekkers langs de N36 zijn zoals de site aan de Kortrijksestraat met het warenhuis Delhaize of wat verderop de site rond Top Interieur. Bezoekers aan dergelijke baanwinkelsites komen niet sowieso naar het centrum. De zogezegde versterkende werking heeft nogal vaak een averechts effect.”

Ook aandacht voor industrie en erfgoed nodig

 “In de gedeeltelijke herziening komt ook de uitbreiding van het stedelijk kerngebied tussen de Vredestraat en de centrale brug aan bod. Op dit ogenblik is er een uitbreiding aan de gang aan de Zuidkaai met de site Dacar en de site Dok Projects. Maar aan de westzijde van de centrale brug is dit niet zo vanzelfsprekend. Er bevinden zich daar nu enkele grote bedrijven. Die uitbreiding kan dus enkel op middellange of lange termijn en enkel in nabestemming. En we moeten ons durven afvragen wat we doen als de huidige bedrijven de activiteit stopzetten maar er dient zich een ander bedrijf aan dat zich daar wil ontwikkelen. We moeten er immers rekening mee houden dat zelfs met het regionaal bedrijventerrein Sasbrug en het specifiek regionaal bedrijventerrein ter hoogte van Top Interieur de nood aan industriegrond groot blijft”.

Raadslid Himpe vroeg ook meer aandacht voor het erfgoed in onze stad: “Izegem heeft heel wat beschermde en waardevolle gebouwen. Het zou jammer zijn dat we onvoldoende aandacht hebben hiervoor: het is een belangrijke factor in de herwaardering van het Izegemse centrum.”

“Afsluitend onze tevredenheid over de aandacht die er is voor een gefaseerde aansnijding van onbebouwde woon- en woonuitbreidingsgebieden en dat bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet zullen aangesneden worden. Dit is vooral het geval in Emelgem. Onze fractie is ook tevreden dat er in het richtinggevend deel van het ontwerp een locatie gevonden is voor een nieuw recyclagepark, namelijk op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ter hoogte van de Roeselaarsestraat aan de Kachtembrug.”