Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over nieuwe instellingen windturbines

1 maart 2010

Tijdens de zitting van 1 maart interpelleerde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe het stadsbestuur over de nieuwe instellingen van de windturbines in Kachtem.

Eind januari 2010 ontvingen heel wat Kachtemnaars een brief van Electrabel met de mededeling dat na overleg met de stad en na evaluatie van de klachten de instellingen van de windturbines die opgesteld zijn op het industrieterrein van Kachtem vanaf 3 februari aangepast zijn om het risico van slagschaduw in de woonzones sterk te verminderen.

"Deze mededeling van Electrabel duidt erop dat de exploitant van de windturbines eindelijk toegeeft dat er effectief een probleem is. Ik wil het stadsbestuur hierbij ook danken voor de inzet in dit dossier en de poging om samen met Electrabel de situatie voor een hele reeks Kachtemnaars leefbaarder te maken", stelde raadslid Himpe.

Logboek

Electrabel zat intussen ook met een aantal bewoners samen, vooral om uitleg te geven over het systeem van het logboek. Electrabel roept de buurtbewoners immers op om via een logboek de klachten van de slagschaduw verder op te volgen zodat naderhand de instellingen kunnen aangepast worden.

"De nieuwe instellingen zijn gebaseerd op de klachten van de buurtbewoners. Maar nu blijkt dat deze gegevens toch wel onvolledig zijn. Zo hebben heel wat bewoners gewoon geen klacht ingediend terwijl ze wel last hebben van slagschaduw. Dat vertekent de basis voor de nieuwe instellingen. Electrabel stelde ook dat er geen rekening gehouden wordt met “vage” klachten. Maar uit het logboekdossier blijkt dat enkele vage klachten wel vermeld worden, maar andere gewoon genegeerd worden. Ook telefonische klachten zijn niet opgenomen. En uit een eerste analyse blijkt dat een reeks ingediende klachten niet is opgenomen in het overzicht. Op basis van het overzicht maakte Electrabel een kaartanalyse van de problemen."

"Het stadsbestuur en dan specifiek de milieudienst heeft vele klachten ontvangen en ik veronderstel dat alle klachten doorgegeven werden aan Electrabel. Jammer genoeg blijkt dus dat Electrabel niet alle klachten in kaart heeft gebracht voor de nieuwe instellingen", betreurde gemeenteraadslid Kurt Himpe. Schepen Nadia Staes bevestigde dat alle ontvangen klachten zowel aan Electrabel als aan de provinciale diensten werden overgemaakt. De schepen wil alvast ingaan op het voorstel van raadslid Himpe om de Kachtemnaars via de stadsperiodiek op te roepen om een logboek bij te houden van de slagschaduwhinder.

"Door het plaatsen van windturbines wil Electrabel een bijdrage leveren aan de productie van groene energie. De vraag is natuurlijk of deze twee windturbines wel degelijk de vooropgestelde doelen halen. Is het stadsbestuur bereid om aan Electrabel te vragen om gegevens ter beschikking te stellen waaruit blijkt wat de vooropgestelde productiedoelen waren en wat tot nu toe gemiddeld per jaar effectief geproduceerd werd? Als deze windturbines het vooropgestelde doel niet halen, dan zijn ze nutteloos", aldus Kurt Himpe. Schepen Nadia Staes is bereid om aan Electrabel concrete gegevens op te vragen, maar volgens Electrabel zijn de windturbines, zelfs met de nieuwe instellingen, rendabel.

Ook in Stuivenbergstraat geluidshinder

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Himpe zijn er niet alleen klachten over geluidshinder in Kachtem, maar ook in de buurt van de Stuivenbergstraat, wat door de schepen ook bevestigd werd.

De stadssecretaris meldde tenslotte ter zitting dat de provincie een brief stuurde waarin gemeld wordt dat Roeselare en Izegem op de hoogte zullen gebracht worden van de plannen voor bijkomende windturbines op het grondgebied van de andere stad.